GDPR - Informační doložka o zpracování údajů

 

 1. Správcem osobních údajů je AKWAMARYN Spa, Włodzimierz Matuszak, 72-350 Niechorze, ul. Żeglarska 28, kterou lze kontaktovat e-mailem: info@akwamaryn.pl 
 2. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro poskytování Služby.
 3. Subjekt údajů má právo:
  1. přistupovat k vašim údajům, opravit je nebo je kdykoli odvolat (odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování prováděného na jeho základě před jeho odvoláním)
  2. požadovat výmaz údajů (právo být zapomenut)
  3. omezení zpracování údajů
  4. přenos dat (pokud je to technicky možné)
  5. vyjádření námitek proti používání automatizovaného rozhodování (včetně profilování)
  6. podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 4. Osobní údaje poskytnuté zákazníkem budou zpracovávány pro účely:
  1. realizace služeb poskytovaných Správcem dle čl. 6 odst. 1 písm 1 písmeno b) GDPR;
  2. marketing, včetně zasílání obchodních informací na e-mailovou adresu, pokud s tím Zákazník souhlasil, zaškrtnutím příslušného políčka v procesu rezervace. Souhlas se zpracováním údajů pro marketingové účely a zasíláním obchodních informací lze odvolat kliknutím na příslušný odkaz v doručené zprávě nebo zasláním takového oznámení na e-mailovou adresu Správce - info@akwamaryn.pl
  3. údaje získané monitorováním budou zpracovávány za účelem zajištění bezpečnosti pracoviště, ochrany majetku, zajištění bezpečnosti osob zdržujících se v prostorách Správce a utajení informací, jejichž prozrazení by mohlo Správce vystavit újmě.
 5. Právním základem pro zpracování osobních údajů jsou smlouvy uzavřené mezi Zákazníkem a Zařízením a příslušná ustanovení vnitrostátního práva a práva EU, podle kterých jsou osobní údaje zpracovávány. Souhlas se zasíláním obchodních informací je souhlas za účelem provádění veškerých prodejních a marketingových aktivit, analýzy průzkumů spokojenosti zákazníků a zájmu o značku, produkty a služby, jakož i vedení statistik souvisejících s poprodejními aktivitami.
 6. Osobní údaje zákazníka Osobní údaje vyplývající z uzavření smlouvy budou zpracovávány po dobu, po kterou mohou být zpřístupněny nároky související s touto smlouvou, tj. 2 roky od konce roku, ve kterém smlouva skončila, a po dobu 6 let (vyúčtování informace). Osobní údaje budou zaznamenány v elektronické podobě ve formě monitorovacího videozáznamu a uchovávány po dobu 3 měsíců ode dne pořízení, a pokud je nebo může být záznam důkazem v řízení vedeném podle platných právních předpisů - po dobu nezbytně nutnou vyplývající ze zákonných ustanovení.
 7. Osobní údaje Zákazníka nebudou zpracovávány mimo EHP.
 8. Správce může využívat automatizované rozhodování, včetně profilování, pro marketingové účely a pro přizpůsobení nabídky.
 9. Zpracováním osobních údajů Správce pověřuje Poskytovatele služeb. Příjemci osobních údajů mohou být rovněž orgány, instituce a subjekty oprávněné podle zákona, jakož i subjekty poskytující služby Správci údajů (např. právní, IT, marketingové, účetní služby, společnosti a další subjekty podílející se na poskytování Služby ).
 10. Poskytovatel služeb a Správce prohlašují, že uplatňují organizační a technická opatření k zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů.
 11. Poskytovatel služby ani Správce nenesou odpovědnost za následky uvedení nepravdivých nebo nesprávných údajů Zákazníkem, pokud se i přes vynaložení náležité péče nepodaří Zákazníka kontaktovat.
rezervace