Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych – RODO

 

 1. Administratorem danych osobowych jest AKWAMARYN Spa, Włodzimierz Matuszak,72-350 Niechorze, ul. Żeglarska 28 , z którym można się skontaktować przez e-mail: info@akwamaryn.pl
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia Usługi.
 3. Klientowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia lub wycofania w każdej chwili (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem)
  2. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
  3. ograniczenia przetwarzania danych
  4. przenoszenia danych (o ile jest to technicznie możliwe)
  5. wyrażenia sprzeciwu w przypadku stosowania zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania)
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Przekazane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. marketingu, w tym przesyłania informacji handlowych na adres poczty elektronicznej, jeżeli Klient wyraził na to zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w procesie rezerwacji. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej może być cofnięta poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w otrzymanej wiadomości lub wysłane takiego zgłoszenia na adres e-mail Administratora – info@akwamaryn.pl
  3. dane pozyskane z monitoringu przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa zakładu pracy, ochrony mienia, zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie administratora oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są umowy zawarte pomiędzy Klientem a Obiektem oraz właściwe przepisy prawa krajowego i unijnego w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych. Zgoda na wysyłanie informacji handlowych to zgoda w celu realizacji wszelkich działań sprzedażowych, marketingowych, analizy badań satysfakcji klienta i zainteresowania marką, produktami i usługami oraz prowadzenia statystyk, związanych z działaniami posprzedażowymi.
 6. Dane osobowe Klienta Dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 2 lat od końca roku, w którym wygasła umowa oraz przez 6 lat (informacje rozliczeniowe). Dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nagrania, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązującego prawa –przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawnych.
 7. Dane osobowe Klienta nie będą przetwarzane poza obszarem EOG.
 8. Administrator może korzystać ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, do celów marketingowych oraz dostosowania oferty.
 9. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych Usługodawcy. Odbiorcami danych osobowych mogą być także organy, instytucje oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora danych (np. obsługa prawna, IT, marketingowa, księgowa, firmy oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji Usługi).
 10. Usługodawca oraz Administrator, oświadczają, że stosuje środki organizacyjne i techniczne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.
 11. Usługodawca oraz Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta nieprawdziwych lub błędnych danych, jeśli mimo dołożenia należytej staranności nie będzie możliwe nawiązanie kontaktu z Klientem.
rezerwacja