REGULAMIN, WARUNKI REZERWACJI,REKLAMACJI I POBYTU

PEŁNE DANE FIRMY: AKWAMARYN SPA Wynajem Pokoi Włodzimierz Matuszak, ul. Żeglarska 28, 72-350 Niechorze, NIP 857-020-96-00

 

1.ZASADY OGÓLNE:

1.1.Prawa i obowiązki gościa określają ogólne warunki rezerwacji pobytu w AKWAMARYN Spa  zwane dalej warunkami.

1.2.AKWAMARYN Spa stawia sobie za cel zapewnienie Gościom optymalnych warunków wypoczynku.

1.3.Doba hotelowa w AKWAMARYN Spa: przyjazd od godz.16.00, wyjazd do godz.11.00.

1.4.Cisza Nocna 23.00 –7.00

1.5.Uprzejmie prosimy informować recepcję obiektu, jeżeli planują Państwo przyjazd w godzinach późniejszych niż 22.00.

1.6.Po zameldowaniu, opłaceniu kaucji (pkt.9.1) i odbiorze kluczy wszelkie ewentualne usterki w pokoju prosimy niezwłocznie zgłosić w recepcji. Niezgłoszenie usterki skutkować będzie obciążeniem kaucji za ewentualne zniszczenia w pokoju .

1.7.W całym obiekcie w pomieszczeniach zamkniętych obowiązuje zakaz palenia. Można palić na balkonach, tarasach oraz w naszym ogrodzie.

1.8.W przypadku pobytów ze śniadaniem i obiadokolacją, pobyt rozpoczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu, a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu. (pkt.7.2)

1.9.Przyjazd ze zwierzętami podlega opłacie (pkt.9.4) i musi być zgłoszony przy rezerwacji pobytu, zwierzęta na terenie otwartym należy trzymać na uwięzi / kagańcu, zwierząt nie wolno wprowadzać do restauracji, patio, spa

1.10.Pierwszy serwis sprzątania pokoju odbywa się w 2 dobie (3 dzień) pobytu (pkt.9.3), kolejne serwisy po umieszczeniu zawieszki na drzwiach. Serwisy standardowo odbywają się w godzinach 9.00 -15.00.

1.11.Jeżeli w trakcie zaplanowanego pobytu planują Państwo skorzystać z zabiegów, proszę zgłosić taką chęć w dniu meldunku w recepcji.

1.12.Koce i parawany plażowe, są na wyposażeniu pokoju – są udostępniane bezpłatnie.

1.13.Przy opuszczaniu pokoju prosimy upewnić się czy drzwi są dokładnie zamknięte. Zgubienie klucza hotelowego skutkować będzie naliczeniem opłaty (pkt.9.8)

1.14.Osoby odwiedzające Gości hotelowych muszą być zgłoszone w recepcji (kwestie bezpieczeństwa ) proszone są również o opuszczenie obiektu do godz.23:00.

 

2.WARUNKI PŁATNOŚCI I POBYTU:

2.1.Ceny świadczeń dla Gości są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług. Ceny w ofertach zmieniają się dynamicznie w zależności od terminu, ilości dostępnych pokoi itp. Aktualne ceny można sprawdzić zawsze na naszej stronie WWW wybierając datę początkową, datę końcową oraz liczbę osób dorosłych i dzieci.

2.2.Zgłoszenie pobytu wypoczynkowego w obiekcie następuje z chwilą dokonania rezerwacji i wpłaty na rzecz obiektu AKWAMARYN Spa zadatku w wysokości 50% ustalonej ceny pobytu. Przez zadatek należy rozumieć zadatek, o którym mowa w (art. 394 KC)

2.3.Reszta należności za pobyt powinna być wpłacona przez Gościa w dniu przyjazdu w recepcji gotówką lub przed przyjazdem (rozpoczęciem pobytu) przelewem bankowym.

2.4.Akwamaryn Spa zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Gościem, którego wpłaty nie zostaną przekazane w ustalonych w punktach 2.2. i 2.3. terminach.

2.5.Gość zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz związanych z bezpieczeństwem przepisów pożarowych w miejscu zakwaterowania.

2.6.W razie rażącego bądź uporczywego naruszania przez Gościa ustalonego porządku pobytu zagrażającego interesom innych gości i hotelowi, obiekt AKWAMARYN Spa może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez prawa zwrotu opłaty za pobyt. Wszelkie koszty powstałe z winy Gościa obciążą w takim przypadku nie stosującego się do ustalonego przez Obiekt porządku pobytu Gościa.

2.7.Przez cały rok w obiekcie obowiązuje dodatkowa opłata klimatyczna wg. uchwały gminy Rewal.(pkt.9.9)

 

3.ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

3.1.AKWAMARYN Spa nie będzie dokonywać zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w części lub w całości wykorzystane z przyczyn leżących po stronie Gościa.

3.2.Gość jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkód wyrządzonych przez siebie w trakcie trwania pobytu. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie.

3.3.Gość jest zobowiązany do opieki nad małoletnimi (poniżej 18lat) w strefie Spa oraz na placu zabaw

3.4.Gość jest zobowiązany do stosowania się do odrębnych regulaminów obiektu – Spa, plac zabaw itd.

 

4.WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

4.1.AKWAMARYN Spa nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe zdrowiu i mieniu z winy osób trzecich

4.2.AKWAMARYN Spa nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunku do Gościa ponad kwotę rzeczywistej szkody oraz nie odpowiada za szkody moralne.

4.3.AKWAMARYN Spa, zastrzega sobie prawo do odwołania pobytu w ciągu 72 godzin przed jego rozpoczęciem, w każdym czasie z przyczyn niezależnych od obiektu.

4.4.AKWAMARYN Spa nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i rzeczy wartościowe nie oddane przez Gościa do sejfu.

4.5.AKWAMARYN SPA z przyczyn niezależnych,zastrzega sobie prawo do zamiany pokoju/apart, na inny w tym samym lub wyższym standardzie (np. pokój/pokój , pokój/apart.)

 

5.REZYGNACJA Z POBYTU:

5.1.Rezygnacja Gościa z pobytu wymaga pisemnego oświadczenia – drogą mailową

5.2.Warunki anulacji rezerwacji standardowej: Jeżeli warunki konkretnej oferty nie stanowią

Inaczej rezerwacja może być bez kosztowo anulowana w terminie do 30 dni przed przyjazdem. Wpłacony zadatek zostanie zwrócony w terminie maksymalnie14 dni od zgłoszenia anulowania rezerwacji. W przypadku anulowania rezerwacji po tym terminie AKWAMARYN Spa nie ma obowiązku zwrotu zadatku. W wyjątkowych sytuacjach za zgodą obiektu dopuszcza się możliwość wykorzystania zadatku w innym terminie w danym roku kalendarzowym.

5.3.Warunki anulacji rezerwacji bezzwrotnej: Wpłacona przedpłata  bez względu na czas anulowania  nie jest zwracana. W przypadku anulowania rezerwacji lub nie pojawienia się w obiekcie w dniu przyjazdu  wpłacona kwota przepada.

5.4.W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w czasie jego trwania ponosi on koszty całego zarezerwowanego pobytu zgodnie z przyjętą rezerwacją bez względu na to, czy rezygnacja nastąpiła w pierwszym, czy kolejnych dniach pobytu.

5.5.Wszystkie zmiany lub anulacje dokonane przez  Gościa oraz AKWAMARYN Spa muszą być potwierdzone przez pracowników recepcji w formie pisemnej (ponowne wysłanie potwierdzenia rezerwacji).

 

6.REKLAMACJE:

6.1.AKWAMARYN SPA wynajem pokoi Włodzimierz Matuszak z siedzibą w Niechorzu, adres: ul. Żeglarska 28, 72-350 Niechorze, NIP: 857-020-96-00(zwana dalej: „AKWAMARYN SPA”) rozpatruje reklamacje zgłoszone przez Klientów w sposób i w terminach określonych w niniejszej Procedurze, o ile łączący Klienta z AKWAMARYN SPA stosunek prawny (np. umowa, potwierdzenie-rezerwacji), nie stanowi inaczej.

6.2.Na potrzeby niniejszej procedury za „Klienta” uważa się konsumenta w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) korzystającego z usług świadczonych przez AKWAMARYN SPA składającego Reklamację.

6.3.Na potrzeby niniejszej procedury za „Reklamację” uznaje się oświadczenie Klienta złożone w formie pisemnej lub w przesłane pocztą elektroniczną (niezależnie od nazwy / tytułu pisma) skierowane do AKWAMARYN SPA, które dotyczy naruszenia praw Klienta powstałego w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez AKWAMARYN SPA. Reklamacja winna zawierać dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację Klienta, jak również dane umożliwiające kontakt z Klientem oraz przedmiot Reklamacji (dokładny opis zastrzeżeń Klienta).

6.4.Reklamacje w formie pisemnej należy wysłać na adres: AKWAMARYN SPA adres: ul. Żeglarska 28, 72-350 Niechorze lub złożyć w recepcji. Reklamacje w formie elektronicznej należy wysyłać na adres poczty elektronicznej: info@akwamaryn.pl

6.5.Klient powinien zgłosić Reklamację możliwie niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu rzetelnego i efektywnego rozpatrzenia Reklamacji.

6.6.AKWAMARYN SPA po otrzymaniu Reklamacji podejmie działania mające na celu rozpatrzenie Reklamacji. Upoważniony pracownik ma prawo skontaktować się z Klientem w przypadkach wymagających dokonania ustalenia stanu faktycznego z udziałem Klienta bądź uzyskania dodatkowych informacji niezbędnych do właściwego rozpatrzenia Reklamacji.

6.7.Reklamacje załatwiane są w formie pisemnej (lub w formie wiadomości e-mail w odpowiedzi na tak przesłaną Reklamację).

6.8.Odpowiedź na Reklamację zawierać będzie: a) uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że nie wymaga tego charakter podniesionych zarzutów, b) informację na temat zgłoszonego problemu ze wskazaniem odpowiednich fragmentów umowy bądź przepisów obowiązujących na terenie obiektu, chyba że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów, c) wskazanie osoby udzielającej odpowiedzi.

6.9.Udzielenie odpowiedzi na Reklamację zgłoszoną przez Klienta powinno nastąpić w możliwie krótkim terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni od wpływu Reklamacji.

6.10.Decyzja o wypłaceniu Klientowi rekompensaty lub dokonaniu zwrotu środków musi zawsze uzyskać akceptację Zarządu AKWAMARYN SPA.

6.11.Realizacja wypłaty roszczenia finansowego lub innej rekompensaty na rzecz Klienta następuje niezwłocznie, jednak nie później niż 30 dni od daty uznania Reklamacji, na podstawie decyzji Zarządu.

6.12.Klient zachowuje prawo wystąpienia z powództwem dotyczącym Reklamacji do sądu powszechnego, stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

 

7.DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

7.1.Recepcja: 8.00-11.00 oraz 16.00-20.00

7.2.Restauracja – godziny posiłków mogą ulegać zmianie,w zależności od ilości osób w obiekcie.

7.2.1.Śniadanie 8.30-10.00 – bufet (<10 gości w obiekcie)

7.2.2.Obiady 12.00-16.30 – Dod.Płatne, Menu-dnia.

7.2.3.Obiadokolacja 19.00-20.00 – zgodnie z rezerwacją, Menu-podane dzień wcześniej do wyboru.

7.3.Hotelowe Spa:

7.3.1.Basen oraz jacuzzi: 11.00-22.00

7.3.2.Sauna: 19.00-22.00 Na życzenie gości – zgłoszenie 1h wcześniej w recepcji, do wyboru: Sauna Sucha, Sauna Mokra, Sauna Infrared

7.3.3.Masaże: Na życzenie gości – Info w Recepcji/ Mailem

7.4.Parking: 7.00-22.00/23.00 (VI,VII,VIII) – płatny

7.4.1.Parking jest ogrodzony, zamykany, monitorowany – niedozorowany

7.4.2.W pozostałych godzinach wjazd/wyjazd – należy ustalić w recepcji

7.4.3.Każdemu Gościowi przysługuje 1 wyznaczone miejsce parkingowe

7.4.4.Zajęcie miejsc sąsiednich skutkuje doliczeniem opłaty za każde zajęte miejsce

7.4.5.Dodatkowe auta są wpuszczane na parking tylko gdy są wolne dod. miejsca

7.5. Patio, TV, Grill-Gaz: 19.00-23.00 – nieodpłatne

 

8.POBYT DZIECI:

8.1.Dzieci w wieku do lat 3 bez świadczeń – podlegają opłacie zgodnie z cennikiem

8.1.1.Dzieci w wieku do lat 3 – mogą przebywać tylko w wybranych pokojach/apartamentach – zakładka rezerwacja + pokaż szczegóły

8.2.Dzieci 4-18 lat są uznawane za osoby korzystające z pełnych świadczeń – zgodnych do wieku

 

9.DOD.USŁUGI I ŚWIADCZENIA:

9.1.Kaucja zwrotna – 200 zł /pobyt

9.2.Dzieci do lat 3 – 100 zł/ doba

9.3.Dod. Sprzątanie – 50 zł/usługa

9.4.Zwierzęta – 100 zł/doba

9.5.Pralnia – 30 zł/pranie

9.6.Ogrzewanie – 30 zł/ doba (po za sezonem grzewczym 1.06-15.09)

9.7.Sejf – 20 zł/doba

9.8.Zagubienie kluczy – opłata 100 zł

9.9.Opłata Miejscowa – 2zł/doba/os

9.10.Dieta specjalna – dopłata 15% rezerwacji/os

9.11.Łóżeczko składane – nie odpłatne na życzenie

9.12.Dod.Życzenia (np. kwiaty, wino itd.) – cena ustalana jest indywidualnie

9.13.Transfer Samochodowy – cena ustalana jest indywidualnie

 

10.POBYTY GRUPOWE – podlegają indywidualnym ustaleniom po przez przesłanie zapytania na e-mail: info@akwamaryn.pl

 

11.SPECJALNE ŻYCZENIA DOT.POKOI/APART:

11.1.Życzenia  np.  parter/piętro , balkon/taras , strona północ/południe/wschód , nr pokoju/apart , ilość łóżek  będą zrealizowane w zależności od dostępności.

11.2.Niezależnie od czasu w jakim została złożona rezerwacja nie gwarantuje to możliwości zrealizowania życzenia Gościa.

rezerwacja